15 C
Ankara

Miniatürk Mini Türkiye Parkındaki stant alanları kiraya verilecek

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. tarafından Miniatürk Mini Türkiye Parkı İçerisindeki iki adet stant alanı 3 yıllığına  ihale ile kiraya verilecek.

İhale, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. İhale Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 9 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

  1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler)
  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
  3. Vekâleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi
  4. İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi.
  5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
  6. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
  7. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
  8. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyilmemiş olunduğuna ilişkin belge (tüzel kişi olmaları halinde ortak ve/veya yöneticilerinden her biri, ortak girişim olması halinde ise ortak girişimi oluşturan tüzel kişi ortak ve yetkililerinin tamamı veya ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin tamamı)
  9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi,

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

- REKLAM -